Leveringsvoorwaarden

Onderstaand treft u de leveringsvoorwaarden aan van ERVE NIEHOF Locatieverhuur.

1. BEGRIPPEN

Leveringsvoorwaarden: deze leveringsvoorwaarden gelden voor de kortdurende verhuur van de locatie door ERVE NIEHOF, en zijn onlosmakelijk verbonden met iedere gerelateerde opdrachtbevestiging.

Locatie: de aangegeven ruimte van Erve Niehof, Nijhofweg 1, te Diepenheim.

Opdrachtgever: partij met wie ERVE NIEHOF een huurovereenkomst aangaat voor de kortdurende verhuur van de locatie. Onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever vallen eveneens gasten die zich namens of via Opdrachtgever in het gehuurde bevinden gedurende de verhuurperiode.

Opdrachtbevestiging: een tussen ERVE NIEHOF en Opdrachtgever gesloten bindende overeenkomst voor kortdurende verhuur van Erve Niehof, Nijhofweg 1, te Diepenheim ten behoeve van onder punt 5 gespecificeerde doeleinden, waarin de huurperiode en bijbehorende investeringen zijn vastgelegd.

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachtbevestigingen en andere aanbiedingen van ERVE NIEHOF m.b.t. de kortdurende verhuur van de omschreven locatie. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. OPTIES EN HUUR

Een door ERVE NIEHOF mondelinge of schriftelijke bevestigde voorlopige reservering is vrijblijvend en geldt tot maximaal 10 dagen voor aanvang van de verhuurperiode.

Een Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat het op de opdrachtbevestiging is ondertekend.

ERVE NIEHOF stelt de locatie op de in de ondertekende opdrachtbevestiging aangegeven datum en tijd beschikbaar. Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever zich te houden aan de in de opdrachtbevestiging genoemde aanvangstijd en eindtijd. Eventuele activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen niet eerder plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip.

4. ANNULERING VAN HUUROVEREENKOMSTEN

De Opdrachtgever kan de Huurovereenkomst uitsluitend schriftelijk of per e-mail annuleren. Tot 72 uur voor aanvang van de verhuurperiode zullen hiervoor geen kosten in rekening worden gebracht, behoudens eventuele reeds gemaakte (externe) kosten die gemaakt zijn om de opdracht uit te voeren.

Indien Opdrachtgever de opdrachtbevestiging om welke reden dan ook binnen 72 tot 24 uur voor aanvang van de verhuurperiode annuleert, is Opdrachtgever aan ERVE NIEHOF

annuleringskosten verschuldigd ten bedrage van 50% van de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs. Indien ERVE NIEHOF binnen 10 werkdagen na de annulering een nieuwe door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging ontvangt, zullen de annuleringskosten worden verrekend met de door ERVE NIEHOF voor de nieuwe opdracht in rekening te brengen vergoeding. In die gevallen waarin Opdrachtgever ook deze 2e opdracht annuleert, worden de annuleringskosten van beide opdrachten in rekening gebracht.

Indien Opdrachtgever om welke reden ook de overeenkomst binnen 24 uur voor aanvang van de verhuurperiode annuleert, is Opdrachtgever aan ERVE NIEHOF annuleringskosten verschuldigd ten bedrage van 100% van de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs.

Bij  één op één gesprekken (coachsessies) kan 24 uur voor aanvang van de verhuurperiode geannuleerd worden en zullen hiervoor geen kosten in rekening gebracht worden, behoudens eventuele reeds gemaakte kosten die gemaakt zijn om de opdracht uit te voeren.

5. GEBRUIK VAN GEHUURDE RUIMTE(N)

Het is Opdrachtgever uitsluitend toegestaan de ruimte(n) op de begane grond te gebruiken als werk, training- en ontmoetingsruimte voor besloten groepen en zakelijke doeleinden. Bij enig ander gebruik behoudt ERVE NIEHOF zich het recht voor de overeenkomst te met onmiddellijke ingang te ontbinden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de privé vertrekken/terreinen te betreden.

Opdrachtgever dient aanwijzingen van ERVE NIEHOF ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.

Opdrachtgever dient zich te houden aan het door ERVE NIEHOF vastgestelde maximaal toegestane aantal van 49 personen per verhuurperiode.

In de gehuurde ruimten mag door Opdrachtgever niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van ERVE NIEHOF.

Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.

Opdrachtgever dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen, uiteraard behoudens gebruikt glas- en serviesgoed.

Opdrachtgever staat ervoor in dat alle door Opdrachtgever gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven.

Opdrachtgever is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Het nemen van dergelijke maatregelen ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan ERVE NIEHOF te vergoeden.

ERVE NIEHOF heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van Opdrachtgever, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door Opdrachtgever dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stankverspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen aanwezig zijn, tenzij hiervoor door ERVE NIEHOF schriftelijk toestemming is verleend.

Voor en tijdens een bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die ERVE NIEHOF noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimten. Ramen en buitendeuren dienen te allen tijde gesloten te blijven indien het geluidsniveau van 40 decibel wordt overschreden.  Een geluidsniveau van meer dan 70 decibel is niet toegestaan.

Opdrachtgever dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden. Om uiterlijk 22.30 uur dient de laatste gast het pand

verlaten te hebben. Zelf meegebrachte materialen dienen bij vertrek uit de ruimte(n) te worden verwijderd.

6. BETALING

Na aanvang van de verhuurperiode ontvangt de contactpersoon van Opdrachtgever een factuur per e-mail of post. Facturen dienen door Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na

aanvang van de verhuurperiode door Opdrachtgever te worden voldaan. De verantwoordelijkheid voor een tijdige betaling ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

7.  OVERMACHT

ERVE NIEHOF is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor enige onvoorziene gebeurtenis ten tijde van de huurperiode die het gebruik van het gehuurde in nadelige zin beïnvloed voor Opdrachtgever. ERVE NIEHOF kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis. Onvoorziene gebeurtenissen zijn in ieder geval: storingen / defecten en verstopping in de afvoer en riolering (verstopte toiletten / spoelbakken), storingen / defecten in het elektriciteit, gas- en/of waternetwerk, storingen /defecten in de warmtevoorziening, storingen / defecten aan in de ruimte(n) geplaatste licht-,beeld- en geluidsapparatuur (waaronder verlichting, beamer, beeldschermen, draadloze internetvoorziening), storingen / defecten aan in de ruimte geplaatste roerende- en onroerende zaken als meubilair en keuken(apparatuur) waaronder koffieautomaat, kookplaat, koelkasten, afwasmachine.

8.  ALGEMEEN

In iedere vorm van publiciteit rond een bijeenkomst of evenement dient Opdrachtgever duidelijk te laten blijken dat de bijeenkomst waarvoor Opdrachtgever ruimte bij ERVE NIEHOF heeft gehuurd, uitgaat van Opdrachtgever. ERVE NIEHOF mag daarbij slechts vermeld worden als plaats van bijeenkomst. Het aanbrengen van reclame etc. door Opdrachtgever op en rond het gebouw van ERVE NIEHOF is niet toegestaan.

ERVE NIEHOF is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.

ERVE NIEHOF draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Opdrachtgever of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.

Bij de huur zijn inbegrepen normale schoonmaakkosten. In geval van buitensporige vervuiling van de gehuurde ruimte zullen de extra schoonmaakkosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Opdrachtgever dient dringende en noodzakelijke reparaties in of naast de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van ERVE NIEHOF te dulden. ERVE NIEHOF zal bij uitvoering van deze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door Opdrachtgever.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Geschillen welke tussen Opdrachtgever en ERVE NIEHOF mochten ontstaan naar aanleiding van een Huurovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.